தமிழ்

John 6:36 in Tamil

யோவான் 6:36
நீங்கள் என்னைக் கண்டிருந்தும் விசுவாசியாமலிருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னேன்.


யோவான் 6:36 in English

neengal Ennaik Kanntirunthum Visuvaasiyaamalirukkireerkal Entu Ungalukkuch Sonnaen.


Read Full Chapter : John 6