தமிழ்

John 6:67 in Tamil

யோவான் 6:67
அப்பொழுது இயேசு பன்னிருவரையும் நோக்கி: நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்றார்.


யோவான் 6:67 in English

appoluthu Yesu Panniruvaraiyum Nnokki: Neengalum Poyvida Manathaayirukkireerkalo Entar.


Read Full Chapter : John 6