தமிழ்

John 6:50 in Tamil

யோவான் 6:50
இதிலே புசிக்கிறவன் மரியாமலிருக்கும்படி வானத்திலிருந்திறங்கின அப்பம் இதுவே.


யோவான் 6:50 in English

ithilae Pusikkiravan Mariyaamalirukkumpati Vaanaththilirunthirangina Appam Ithuvae.


Read Full Chapter : John 6