தமிழ்

John 6:11 in Tamil

யோவான் 6:11
இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து, ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, சீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார்; சீஷர்கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்குக் கொடுத்தார்கள்; அப்படியே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தார்.


யோவான் 6:11 in English

Yesu Antha Appangalai Eduththu, Sthoththirampannnni, Seesharkalidaththil Koduththaar; Seesharkal Panthiyirunthavarkalukkuk Koduththaarkal; Appatiyae Meenkalaiyum Avar Eduththu Avarkalukku Vaenntiya Mattum Koduththaar.


Read Full Chapter : John 6