தமிழ்

John 6:41 in Tamil

யோவான் 6:41
நான் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பம் என்று அவர் சொன்னதினிமித்தம் யூதர்கள் அவரைக்குறித்து முறுமுறுத்து:


யோவான் 6:41 in English

naan Vaanaththilirunthu Vantha Appam Entu Avar Sonnathinimiththam Yootharkal Avaraikkuriththu Murumuruththu:


Read Full Chapter : John 6