தமிழ்

John 6:53 in Tamil

யோவான் 6:53
அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தைப் புசியாமலும், அவருடைய இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ளே ஜீவனில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.


யோவான் 6:53 in English

atharku Yesu Avarkalai Nnokki: Neengal Manushakumaaranutaiya Maamsaththaip Pusiyaamalum, Avarutaiya Iraththaththaip Paanampannnnaamalum Irunthaal Ungalukkullae Jeevanillai Entu Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : John 6