தமிழ்

John 6:58 in Tamil

யோவான் 6:58
வானத்திலிருந்திறங்கின அப்பம் இதுவே; இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்தமன்னாவைப் போலல்ல, அவர்கள் மரித்தார்களே; இந்த அப்பத்தைப் புசிக்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்றார்.


யோவான் 6:58 in English

vaanaththilirunthirangina Appam Ithuvae; Ithu Ungal Pithaakkal Pusiththamannaavaip Polalla, Avarkal Mariththaarkalae; Intha Appaththaip Pusikkiravano Ententaikkum Pilaippaan Entar.


Read Full Chapter : John 6