தமிழ்

John 6:43 in Tamil

யோவான் 6:43
இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: உங்களுக்குள்ளே முறுமுறுக்கவேண்டாம்.


யோவான் 6:43 in English

Yesu Avarkalukkup Pirathiyuththaramaaka: Ungalukkullae Murumurukkavaenndaam.


Read Full Chapter : John 6