தமிழ்

Romans 8:29 in Tamil

ரோமர் 8:29
தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற்பேறானவராயிருக்கும்பொருட்டு, தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களைத் தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார்;


ரோமர் 8:29 in English

thammutaiya Kumaaran Anaeka Sakothararukkullae Mutharpaeraanavaraayirukkumporuttu, Thaevan Evarkalai Munnarinthaaro Avarkalaith Thamathu Kumaaranutaiya Saayalukku Oppaayiruppatharku Munkuriththirukkiraar;


Read Full Chapter : Romans 8