தமிழ்

2 Timothy 1:9 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:9
அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை இரட்சிக்காமல், தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும், ஆதிகாலமுதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும், நம்மை இரட்சித்து, பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார்.


2 தீமோத்தேயு 1:9 in English

avar Nammutaiya Kiriyaikalinpati Nammai Iratchikkaamal, Thammutaiya Theermaanaththinpatiyum, Aathikaalamuthal Kiristhu Yesuvukkul Namakku Arulappatta Kirupaiyinpatiyum, Nammai Iratchiththu, Parisuththa Alaippinaalae Alaiththaar.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1