தமிழ்

2 Timothy 1:5 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 1:5
அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிக்கேயாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது; அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறதென்று நிச்சயித்திருக்கிறேன்.


2 தீமோத்தேயு 1:5 in English

antha Visuvaasam Munthi Un Paattiyaakiya Lovisaalukkullum Un Thaayaakiya Ainikkaeyaalukkullum Nilaiththirunthathu; Athu Unakkullum Nilaiththirukkirathentu Nichchayiththirukkiraen.


Read Full Chapter : 2 Timothy 1