Acts 16:39 in Tamil

Home » Tamil Bible » Acts » Acts 16 » அப்போஸ்தலர் 16:39

அப்போஸ்தலர் 16:39
அவர்களுடனே தயவாய்ப் பேசி, அவர்களை வெளியே அழைத்துக்கொண்டுபோய், பட்டணத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள்,


அப்போஸ்தலர் 16:39 in English


Tags அவர்களுடனே தயவாய்ப் பேசி அவர்களை வெளியே அழைத்துக்கொண்டுபோய் பட்டணத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுப்போகும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள்
Acts 16:39 in Tamil Concordance

Read Full Chapter : Acts 16