Acts 16:30 in Tamil

Home » Tamil Bible » Acts » Acts 16 » அப்போஸ்தலர் 16:30

அப்போஸ்தலர் 16:30
அவர்களை வெளியே அழைத்துவந்து: ஆண்டவன்மாரே, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான்.


அப்போஸ்தலர் 16:30 in English


Tags அவர்களை வெளியே அழைத்துவந்து ஆண்டவன்மாரே இரட்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும் என்றான்
Acts 16:30 in Tamil Concordance

Read Full Chapter : Acts 16