தமிழ்

Philippians 4:8 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:8
கடைசியாக, சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகளெவைகளோ, ஒழுக்கமுள்ளவைகளெவைகளோ, நீதியுள்ளவைகளெவைகளோ, கற்புள்ளவைகளெவைகளோ, அன்புள்ளவைகளெவைகளோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள்.

Philippians 4:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

American Standard Version (ASV)

Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honorable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Bible in Basic English (BBE)

For the rest, my brothers, whatever things are true, whatever things have honour, whatever things are upright, whatever things are holy, whatever things are beautiful, whatever things are of value, if there is any virtue and if there is any praise, give thought to these things.

Darby English Bible (DBY)

For the rest, brethren, whatsoever things [are] true, whatsoever things [are] noble, whatsoever things [are] just, whatsoever things [are] pure, whatsoever things [are] amiable, whatsoever things [are] of good report; if [there be] any virtue and if any praise, think on these things.

World English Bible (WEB)

Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are honorable, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report; if there is any virtue, and if there is any praise, think about these things.

Young’s Literal Translation (YLT)

As to the rest, brethren, as many things as are true, as many as `are’ grave, as many as `are’ righteous, as many as `are’ pure, as many as `are’ lovely, as many as `are’ of good report, if any worthiness, and if any praise, these things think upon;

பிலிப்பியர் 4:8 in English

kataisiyaaka, Sakothararae, Unnmaiyullavaikalevaikalo, Olukkamullavaikalevaikalo, Neethiyullavaikalevaikalo, Karpullavaikalevaikalo, Anpullavaikalevaikalo, Nargeerththiyullavaikalevaikalo, Punnnniyam Ethuvo, Pukal Ethuvo Avaikalaiyae Sinthiththukkonntirungal.


Read Full Chapter : Philippians 4