தமிழ்

Philippians 4:17 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:17
உபகாரத்தை நான் நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன்.


பிலிப்பியர் 4:17 in English

upakaaraththai Naan Naadaamal, Ungal Kanakkukkup Palan Perukumpatiyae Naadukiraen.


Read Full Chapter : Philippians 4