பிலிப்பியர் 4:17

பிலிப்பியர் 4:17
உபகாரத்தை நான் நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன்.


பிலிப்பியர் 4:17 ஆங்கிலத்தில்

upakaaraththai Naan Naadaamal, Ungal Kanakkukkup Palan Perukumpatiyae Naadukiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 4