தமிழ்

1 John 2:2 in Tamil

1 யோவான் 2:2
நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி அவரே; நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்திசெய்கிற பலியாயிருக்கிறார்.


1 யோவான் 2:2 in English

nammutaiya Paavangalai Nivirththi Seykira Kirupaathaarapali Avarae; Nammutaiya Paavangalai Maaththiram Alla, Sarvalokaththin Paavangalaiyum Nivirththiseykira Paliyaayirukkiraar.


Read Full Chapter : 1 John 2