தமிழ்

Hebrews 7:2 in Tamil

எபிரெயர் 7:2
இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான்; இவனுடைய முதற்பேராகிய மெல்கிசேதேக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும், பின்பு சாலேமின் ராஜா என்பதற்குச் சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அருத்தமாம்.

Hebrews 7:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;

American Standard Version (ASV)

to whom also Abraham divided a tenth part of all (being first, by interpretation, King of righteousness, and then also King of Salem, which is King of peace;

Bible in Basic English (BBE)

And to whom Abraham gave a tenth part of everything which he had, being first named King of righteousness, and then in addition, King of Salem, that is to say, King of peace;

Darby English Bible (DBY)

to whom Abraham gave also the tenth portion of all; first being interpreted King of righteousness, and then also King of Salem, which is King of peace;

World English Bible (WEB)

to whom also Abraham divided a tenth part of all (being first, by interpretation, king of righteousness, and then also king of Salem, which is king of peace;

Young’s Literal Translation (YLT)

to whom also a tenth of all did Abraham divide, (first, indeed, being interpreted, `King of righteousness,’ and then also, King of Salem, which is, King of Peace,)

எபிரெயர் 7:2 in English

ivanukku Aapirakaam Ellaavattilum Thasamapaakam Koduththaan; Ivanutaiya Mutharpaeraakiya Melkisethaekku Enpatharku Neethiyin Raajaa Entum, Pinpu Saalaemin Raajaa Enpatharkuch Samaathaanaththin Raajaa Entum Aruththamaam.


Read Full Chapter : Hebrews 7