தமிழ்

1 John 5:19 in Tamil

1 யோவான் 5:19
நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோமென்றும், உலகமுழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறதென்றும் அறிந்திருக்கிறோம்.


1 யோவான் 5:19 in English

naam Thaevanaal Unndaayirukkiromentum, Ulakamuluvathum Pollaanganukkul Kidakkirathentum Arinthirukkirom.


Read Full Chapter : 1 John 5