தமிழ்

2 Corinthians 8:9 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 8:9
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே; அவர் ஐசுவரியமுள்ளவராயிருந்தும், நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐசுவரியவான்களாகும்படிக்கு, உங்கள்நிமித்தம் தரித்திரரானாரே.


2 கொரிந்தியர் 8:9 in English

nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvin Kirupaiyai Arinthirukkireerkalae; Avar Aisuvariyamullavaraayirunthum, Neengal Avarutaiya Thariththiraththinaalae Aisuvariyavaankalaakumpatikku, Ungalnimiththam Thariththiraraanaarae.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 8