தமிழ்

2 Corinthians 13:14 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 13:14
கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும், உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பதாக. ஆமென்.


2 கொரிந்தியர் 13:14 in English

karththaraakiya Yesukiristhuvinutaiya Kirupaiyum, Thaevanutaiya Anpum, Parisuththa Aaviyinutaiya Aikkiyamum, Ungal Anaivarodungaூda Iruppathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 13