தமிழ்

Ephesians 6:23 in Tamil

எபேசியர் 6:23
பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும், சகோதரருக்குச் சமாதானமும் விசேஷத்தோடுகூடிய அன்பும் உண்டாவதாக.


எபேசியர் 6:23 in English

pithaavaakiya Thaevanaalum Karththaraakiya Yesukiristhuvinaalum, Sakothararukkuch Samaathaanamum Viseshaththodukootiya Anpum Unndaavathaaka.


Read Full Chapter : Ephesians 6