தமிழ்

2 Corinthians 13:13 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 13:13
பரிசுத்தவான்களெல்லாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


2 கொரிந்தியர் 13:13 in English

parisuththavaankalellaarum Ungalukku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 13