தமிழ்

1 John 3:8 in Tamil

1 யோவான் 3:8
பாவஞ்செய்கிறவன் பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்; ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதிமுதல் பாவஞ்செய்கிறான், பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்.


1 யோவான் 3:8 in English

paavanjaெykiravan Pisaasinaalunndaayirukkiraan; Aenenil Pisaasaanavan Aathimuthal Paavanjaெykiraan, Pisaasinutaiya Kiriyaikalai Alikkumpatikkae Thaevanutaiya Kumaaran Velippattar.


Read Full Chapter : 1 John 3