தமிழ்

Matthew 13:38 in Tamil

மத்தேயு 13:38
நிலம் உலகம்; நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர்; களைகள் பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர்;


மத்தேயு 13:38 in English

nilam Ulakam; Nalla Vithai Raajyaththin Puththirar; Kalaikal Pollaanganutaiya Puththirar;


Read Full Chapter : Matthew 13