தமிழ்

John 8:44 in Tamil

யோவான் 8:44
நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள்; அவன் ஆதிமுதற்கொண்டு மனுஷகொலைபாதகனாயிருக்கிறான்; சத்தியம் அவனிடத்திலில்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலைநிற்கவில்லை; அவன் பொய்யனும் பொய்க்குப் பிதாவுமாயிருக்கிறபடியால் அவன் பொய்பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்துப் பேசுகிறான்.

John 8:44 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

American Standard Version (ASV)

Ye are of `your’ father the devil, and the lusts of your father it is your will to do. He was a murderer from the beginning, and standeth not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

Bible in Basic English (BBE)

You are the children of your father the Evil One and it is your pleasure to do his desires. From the first he was a taker of life; and he did not go in the true way because there is no true thing in him. When he says what is false, it is natural to him, for he is false and the father of what is false.

Darby English Bible (DBY)

Ye are of the devil, as [your] father, and ye desire to do the lusts of your father. He was a murderer from the beginning, and has not stood in the truth, because there is no truth in him. When he speaks falsehood, he speaks of what is his own; for he is a liar and its father:

World English Bible (WEB)

You are of your Father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and doesn’t stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks on his own; for he is a liar, and the father of it.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Ye are of a father — the devil, and the desires of your father ye will to do; he was a man-slayer from the beginning, and in the truth he hath not stood, because there is no truth in him; when one may speak the falsehood, of his own he speaketh, because he is a liar — also his father.

யோவான் 8:44 in English

neengal Ungal Pithaavaakiya Pisaasaanavanaal Unndaanavarkal; Ungal Pithaavinutaiya Ichchaைkalinpati Seyya Manathaayirukkireerkal; Avan Aathimutharkonndu Manushakolaipaathakanaayirukkiraan; Saththiyam Avanidaththilillaathapatiyaal Avan Saththiyaththilae Nilainirkavillai; Avan Poyyanum Poykkup Pithaavumaayirukkirapatiyaal Avan Poypaesumpothu Than Sonthaththil Eduththup Paesukiraan.


Read Full Chapter : John 8