தமிழ்

1 John 4:17 in Tamil

1 யோவான் 4:17
நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே நமக்குத் தைரியமுண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது; ஏனென்றால், அவர் இருக்கிறபிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம்.


1 யோவான் 4:17 in English

niyaayaththeerppunaalilae Namakkuth Thairiyamunndaayirukkaththakkathaaka Anpu Nammidaththil Pooranappadukirathu; Aenental, Avar Irukkirapirakaaramaaka Naamum Ivvulakaththil Irukkirom.


Read Full Chapter : 1 John 4