தமிழ்

Romans 15:12 in Tamil

ரோமர் 15:12
மேலும், ஈசாயின் வேரும் புறஜாதியாரை ஆளும்படிக்கு எழும்புகிறவருமாகிய ஒருவர் தோன்αுவார்; அவரிடத்தில் புறஜாதியாΰ் நம்பிக்கை வைப்பார்கள் என்று ஏசாயா சொல்லுகிறான்.

Romans 15:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.

American Standard Version (ASV)

And again, Isaiah saith, There shall be the root of Jesse, And he that ariseth to rule over the Gentiles; On him shall the Gentiles hope.

Bible in Basic English (BBE)

And again Isaiah says, There will be the root of Jesse, and he who comes to be the ruler over the Gentiles; in him will the Gentiles put their hope.

Darby English Bible (DBY)

And again, Esaias says, There shall be the root of Jesse, and one that arises, to rule over [the] nations: in him shall [the] nations hope.

World English Bible (WEB)

Again, Isaiah says, “There will be the root of Jesse, He who arises to rule over the Gentiles; On him will the Gentiles hope.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and again, Isaiah saith, `There shall be the root of Jesse, and he who is rising to rule nations — upon him shall nations hope;’

ரோமர் 15:12 in English

maelum, Eesaayin Vaerum Purajaathiyaarai Aalumpatikku Elumpukiravarumaakiya Oruvar Thonαுvaar; Avaridaththil Purajaathiyaaΰ் Nampikkai Vaippaarkal Entu Aesaayaa Sollukiraan.


Read Full Chapter : Romans 15