தமிழ்

Romans 15:8 in Tamil

ரோமர் 15:8
மேலும், பிதாக்களுக்குப் பண்ணப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை உறுதியாக்கும்படிக்கு, தேவனுடைய சத்தியத்தினிமித்தம் இயேசுகிறிஸ்து விருத்தசேதனமுள்ளவர்களுக்கு ஊழியக்காரரானாரென்றும்;

Romans 15:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:

American Standard Version (ASV)

For I say that Christ hath been made a minister of the circumcision for the truth of God, that he might confirm the promises `given’ unto the fathers,

Bible in Basic English (BBE)

Now I say that Christ has been made a servant of the circumcision to give effect to the undertakings given by God to the fathers,

Darby English Bible (DBY)

For I say that Jesus Christ became a minister of [the] circumcision for [the] truth of God, to confirm the promises of the fathers;

World English Bible (WEB)

Now I say that Christ has been made a minister of the circumcision for the truth of God, that he might confirm the promises given to the fathers,

Young’s Literal Translation (YLT)

And I say Jesus Christ to have become a ministrant of circumcision for the truth of God, to confirm the promises to the fathers,

ரோமர் 15:8 in English

maelum, Pithaakkalukkup Pannnappatta Vaakkuththaththangalai Uruthiyaakkumpatikku, Thaevanutaiya Saththiyaththinimiththam Yesukiristhu Viruththasethanamullavarkalukku Ooliyakkaararaanaarentum;


Read Full Chapter : Romans 15