தமிழ்

Philippians 3:2 in Tamil

பிலிப்பியர் 3:2
நாய்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள், பொல்லாத வேலையாட்களுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள், சுன்னத்துக்காரருக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.


பிலிப்பியர் 3:2 in English

naaykalukku Echcharikkaiyaayirungal, Pollaatha Vaelaiyaatkalukku Echcharikkaiyaayirungal, Sunnaththukkaararukku Echcharikkaiyaayirungal.


Read Full Chapter : Philippians 3