தமிழ்

John 17:14 in Tamil

யோவான் 17:14
நான் உம்முடைய வார்த்தையை அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன்; நான் உலகத்தானல்லாததுபோல அவர்களும் உலகத்தாரல்ல; ஆதலால் உலகம் அவர்களைப் பகைத்தது.


யோவான் 17:14 in English

naan Ummutaiya Vaarththaiyai Avarkalukkuk Koduththaen; Naan Ulakaththaanallaathathupola Avarkalum Ulakaththaaralla; Aathalaal Ulakam Avarkalaip Pakaiththathu.


Read Full Chapter : John 17