தமிழ்

1 John 1:2 in Tamil

1 யோவான் 1:2
அந்த ஜீவன் வெளிப்பட்டது; பிதாவினிடத்திலிருந்தும், எங்களுக்கு வெளிப்பட்டதுமான நித்தߠίமாயிருக்கிற அந்த ஜீவனை நாங்கள் கண்டு, அதைக்குறித்துச் சாட்சிக்கொடுத்து, அதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்.


1 யோவான் 1:2 in English

antha Jeevan Velippattathu; Pithaavinidaththilirunthum, Engalukku Velippattathumaana Niththaߠίmaayirukkira Antha Jeevanai Naangal Kanndu, Athaikkuriththuch Saatchikkoduththu, Athai Ungalukku Arivikkirom.


Read Full Chapter : 1 John 1