தமிழ்

1 Peter 5:1 in Tamil

1 பேதுரு 5:1
உங்களிலுள்ள மூப்பருக்கு உடன்மூப்பனும், கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்குச் சாட்சியும், இனி வெளிப்படும் மகிமைக்குப் பங்காளியுமாயிருக்கிற நான் புத்திசொல்லுகிறதென்னவென்றால்:


1 பேதுரு 5:1 in English

ungalilulla Moopparukku Udanmooppanum, Kiristhuvin Paadukalukkuch Saatchiyum, Ini Velippadum Makimaikkup Pangaaliyumaayirukkira Naan Puththisollukirathennavental:


Read Full Chapter : 1 Peter 5