தமிழ்

1 John 1:8 in Tamil

1 யோவான் 1:8
நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது.


1 யோவான் 1:8 in English

namakkup Paavamillaiyenpomaanaal Nammai Naamae Vanjikkiravarkalaayiruppom, Saththiyam Namakkul Iraathu.


Read Full Chapter : 1 John 1