2 பேதுரு 1:17

2 பேதுரு 1:17
இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரிடத்தில் பிரியήாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற சத்தம் உன்னதமான மகிமையிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி, பிதாவாகிய தேவனால் அவர் கனத்தையும் மகிமையையும் பெற்றபோது,


2 பேதுரு 1:17 ஆங்கிலத்தில்

ivar Ennutaiya Naesakumaaran, Ivaridaththil Piriyaήாyirukkiraen Entu Sollukira Saththam Unnathamaana Makimaiyilirunthu Avarukku Unndaaki, Pithaavaakiya Thaevanaal Avar Kanaththaiyum Makimaiyaiyum Pettapothu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 பேதுரு 1