1 கொரிந்தியர் 1:9

1 கொரிந்தியர் 1:9
தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாயிருக்கிற இயேசுகிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர்.


1 கொரிந்தியர் 1:9 ஆங்கிலத்தில்

thammutaiya Kumaaranum Nammutaiya Karththarumaayirukkira Yesukiristhuvudanae Aikkiyamaayiruppatharku Ungalai Alaiththa Thaevan Unnmaiyullavar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 கொரிந்தியர் 1