வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:18

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:18
மரித்தேன், ஆனாலும், இதோ, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன், ஆமென்; நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்குமுரிய திறவுகோல்களை உடையவராயிருக்கிறேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:18 ஆங்கிலத்தில்

mariththaen, Aanaalum, Itho, Sathaakaalangalilum Uyirotirukkiraen, Aamen; Naan Maranaththirkum Paathaalaththirkumuriya Thiravukolkalai Utaiyavaraayirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1