2 கொரிந்தியர் 1:5

2 கொரிந்தியர் 1:5
எப்படியெனில், கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறதுபோல, கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது.


2 கொரிந்தியர் 1:5 ஆங்கிலத்தில்

eppatiyenil, Kiristhuvinutaiya Paadukal Engalidaththil Perukukirathupola, Kiristhuvinaalae Engalukku Aaruthalum Perukukirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 1