ஏசாயா 10:5

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » ஏசாயா » ஏசாயா 10 » ஏசாயா 10:5

ஏசாயா 10:5
என் கோபத்தின் கோலாகிய அசீரியனுக்கு ஐயோ! அவன் கையிலிருக்கிறது என் சினத்தின் தண்டாயுதம்.


ஏசாயா 10:5 ஆங்கிலத்தில்

en Kopaththin Kolaakiya Aseeriyanukku Aiyo! Avan Kaiyilirukkirathu En Sinaththin Thanndaayutham.


Tags என் கோபத்தின் கோலாகிய அசீரியனுக்கு ஐயோ அவன் கையிலிருக்கிறது என் சினத்தின் தண்டாயுதம்
ஏசாயா 10:5 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 10