ஏசாயா 43:14

ஏசாயா 43:14
நான் உங்களுக்காக அரண்களெல்லாம் இடிந்துவிழவும், கல்தேயர் படவுகளிலிருந்து அலறவும் செய்யத்தக்கவர்களைப் பாபிலோனுக்கு அனுப்பினேனென்று, உங்கள் மீட்பரும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


ஏசாயா 43:14 ஆங்கிலத்தில்

naan Ungalukkaaka Arannkalellaam Itinthuvilavum, Kalthaeyar Padavukalilirunthu Alaravum Seyyaththakkavarkalaip Paapilonukku Anuppinaenentu, Ungal Meetparum Isravaelin Parisuththarumaakiya Karththar Sollukiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 43