ஏசாயா 43:1

ஏசாயா 43:1
இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னைச் சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர்சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன்.


ஏசாயா 43:1 ஆங்கிலத்தில்

ippothum Yaakkopae, Unnaich Sirushtiththavarum Isravaelae Unnai Uruvaakkinavarumaakiya Karththar Sollukirathaavathu Payappadaathae; Unnai Meettukkonntaen; Unnaip Paersolli Alaiththaen; Nee Ennutaiyavan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 43