ஏசாயா 18:3

ஏசாயா 18:3
பூச்சக்கரத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களும், தேசத்துக் குடிகளுமாகிய நீங்களெல்லாரும் மலைகளின்மேல் கொடியேற்றப்படும்போது பாருங்கள், எக்காளம் ஊதப்படும்போது கேளுங்கள்.


ஏசாயா 18:3 ஆங்கிலத்தில்

poochchakkaraththil Vaasamaayirukkiravarkalum, Thaesaththuk Kutikalumaakiya Neengalellaarum Malaikalinmael Kotiyaettappadumpothu Paarungal, Ekkaalam Oothappadumpothu Kaelungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 18