ஏசாயா 46:12

ஏசாயா 46:12
முரட்டு இருதயமுள்ளவர்களே, நீதிக்குத் தூரமானவர்களே, எனக்குச்செவிகொடுங்கள்.


ஏசாயா 46:12 ஆங்கிலத்தில்

murattu Iruthayamullavarkalae, Neethikkuth Thooramaanavarkalae, Enakkuchchevikodungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 46