ஏசாயா 46:2

ஏசாயா 46:2
அவைகள் ஏகமாய்க் குனிந்துபணியும்; சுமைகளை அவைகள் தப்புவிக்கமாட்டாது; அவைகள் தாமே சிறைப்பட்டுப்போகும்.


ஏசாயா 46:2 ஆங்கிலத்தில்

avaikal Aekamaayk Kuninthupanniyum; Sumaikalai Avaikal Thappuvikkamaattathu; Avaikal Thaamae Siraippattuppokum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 46