ஏசாயா 49:12

ஏசாயா 49:12
இதோ, இவர்கள் தூரத்திலிருந்து வருவார்கள்; இதோ, அவர்கள் வடக்கிலும் மேற்கிலுமிருந்து வருவார்கள், இவர்கள் சீனீம் தேசத்திலுமிருந்து வருவார்கள் என்கிறார்.


ஏசாயா 49:12 ஆங்கிலத்தில்

itho, Ivarkal Thooraththilirunthu Varuvaarkal; Itho, Avarkal Vadakkilum Maerkilumirunthu Varuvaarkal, Ivarkal Seeneem Thaesaththilumirunthu Varuvaarkal Enkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49