ஏசாயா 14:2

ஏசாயா 14:2
ஜனங்கள் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுபோய் அவர்கள் ஸ்தானத்தில் விடுவார்கள்; இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் கர்த்தருடைய தேசத்திலே அவர்களை வேலைக்காரராகவும் வேலைக்காரிகளாகவும் கையாண்டு, தங்களைச் சிறையாக்கினவர்களைச் சிறையாக்கி, தங்களை ஒடுக்கினவர்களை ஆளுவார்கள்.


ஏசாயா 14:2 ஆங்கிலத்தில்

janangal Avarkalai Alaiththukkonndupoy Avarkal Sthaanaththil Viduvaarkal; Isravael Vamsaththaar Karththarutaiya Thaesaththilae Avarkalai Vaelaikkaararaakavum Vaelaikkaarikalaakavum Kaiyaanndu, Thangalaich Siraiyaakkinavarkalaich Siraiyaakki, Thangalai Odukkinavarkalai Aaluvaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 14