ஏசாயா 49:8

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » ஏசாயா » ஏசாயா 49 » ஏசாயா 49:8

ஏசாயா 49:8
பின்னும் கர்த்தர்: அநுக்கிரக காலத்திலே நான் உமக்குச் செவிகொடுத்து, இரட்சணியநாளிலே உமக்கு உதவிசெய்தேன்; நீர் பூமியைச் சீர்ப்படுத்தி, பாழாய்க்கிடக்கிற இடங்களைச் சுதந்தரிக்கப்பண்ணவும்;


ஏசாயா 49:8 ஆங்கிலத்தில்


Tags பின்னும் கர்த்தர் அநுக்கிரக காலத்திலே நான் உமக்குச் செவிகொடுத்து இரட்சணியநாளிலே உமக்கு உதவிசெய்தேன் நீர் பூமியைச் சீர்ப்படுத்தி பாழாய்க்கிடக்கிற இடங்களைச் சுதந்தரிக்கப்பண்ணவும்
ஏசாயா 49:8 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 49