ஏசாயா 10:29

ஏசாயா 10:29
கனவாயைத் தாண்டி, கேபாவிலே பாளயமிறங்குகிறார்கள்; ராமா அதிர்கிறது; சவுலின் ஊராகிய கிபியா ஓடிப்போகிறது.


ஏசாயா 10:29 ஆங்கிலத்தில்

kanavaayaith Thaannti, Kaepaavilae Paalayamirangukiraarkal; Raamaa Athirkirathu; Savulin Ooraakiya Kipiyaa Otippokirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 10