ஏசாயா 36:22

ஏசாயா 36:22
அப்பொழுது இல்க்கியாவின் குமாரனாகிய எலியாக்கீம் என்னும் அரமனை விசாரிப்புக்காரனும், செப்னா என்னும் சம்பிரதியும், ஆசாப்பின் குமாரனாகிய யோவாக் என்னும் கணக்கனும் வஸ்திரங்களைக் கிழித்துக்கொண்டு, எசேக்கியாவினிடத்தில் வந்து, அப்சாக்கேயின் வார்த்தைகளை அவனுக்கு அறிவித்தார்கள்.


ஏசாயா 36:22 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Ilkkiyaavin Kumaaranaakiya Eliyaakgeem Ennum Aramanai Visaarippukkaaranum, Sepnaa Ennum Sampirathiyum, Aasaappin Kumaaranaakiya Yovaak Ennum Kanakkanum Vasthirangalaik Kiliththukkonndu, Esekkiyaavinidaththil Vanthu, Apsaakkaeyin Vaarththaikalai Avanukku Ariviththaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 36