ஏசாயா 11:16

ஏசாயா 11:16
இஸ்ரவேலர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டநாளில் அவர்களுக்கு இருந்ததுபோல, அசீரியாவிலே அவருடைய ஜனத்தில் மீதியானவர்களுக்கு ஒரு பெரும்பாதையிருக்கும்.


ஏசாயா 11:16 ஆங்கிலத்தில்

isravaelar Ekipthu Thaesaththilirunthu Purappattanaalil Avarkalukku Irunthathupola, Aseeriyaavilae Avarutaiya Janaththil Meethiyaanavarkalukku Oru Perumpaathaiyirukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 11